+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم دی 1390ساعت 19:21  توسط ایرج عسگری  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم دی 1390ساعت 19:4  توسط ایرج عسگری  | 

 

نمونه سوالات علوم پایه چهارم بخش5و

 ?-مخلوط چیست؟

 

?-محلول چیست؟

 

?-هوا مخلوطی لز چند گاز است که مهترین آن ...................... می باشد.

 

?-حلال و حل شونده را با یک مثال تعریف کنید؟

 

?- در آب دریا چه ارئمیه که شور ایت حلال و حل شونده را مشخص کنید.

 

?-ایا همه مخلوط ها محلولند؟

 

?-آیا همه محلولها مخلوطند؟

 

?-در یک نوشابه گاز دار کدام دو ماده با هم مخلوط شده اند؟

 

?-دو محلول مایع در مایه نام ببرید/

 

??- دو محلول جامد در مایع نام ببرید.

 

??- دو ماده گاز در مایع نام ببرید.

 

??-دو مخلوط جامد در جامد نام ببرید.

 

??-مخلوط نفت در آب چه نوع مخلوطی است؟

 

??-مخلوط آلکل در نفت چه نوع مخلوطی است؟

 

??-مخلوط نشاسته در آب چه نوع مخلوطی است؟

 

??-چگونه می توانیم از آب شور دریا آب آشامیدنی تهیه کنیم؟

 

??-مخلوط روغن مایه در دوغ چه نوع مخلوطی است؟

 

??-آجیل چه نوع مخلوطی است؟

 

??-وقتی کارگران ساختمان سیمان و آب و شن وماسه را باهم قاطی کرده و به هم می زنند چه نوع مخلوطی را انجام می دهند.

 

??-کدام یک ازمخلوطهای زیر محلول نیست؟

 

آب و خاک                آب و شکر               نوشابه           آب والکل

 

??-کدام یک مخلوط است اما محلول نیست؟

 

شربت              آب شور             آبلیمو               آب و نفت

 

??-کدام یک از مخلوط های زیر محلول است؟

 

ماسه در آب              شربت           نشاسته در آب           سالاد

 

??-هوای اطراف ما کدام حالت ماده را دارد؟

 

گاز          جامد            محلول           مایع

 

??-هوای اطراف ما چه نوع مخلوطی است؟

 

مایع در گاز                 گاز در گاز               مایع در جامد               گاز در مایع

 

??-چگونه می توانیم بفهمیم که یک مخلوط محلول است یا نه؟

 

جوشانیدن               از صافی رد کردن        بی حرکت در جایی قرار دادن          به هم زدن

 

??-در محلول آب با نمک آب را ................. و نمک را ..............می نامند.

 

??-چون مواد تشکیل دهنده آجیل را به راحتی می توانیم از هم جدا کنیم به آن ..............می گویند؟

 

??-جدول را کامل کنید.

 

 ماده

حل شودنده

حلال


 

آب دریا

(...........................)

(..............................)


 

الکل در آب

(...........................)

(.............................)


 

آب شیرین

(...........................)

(............................) 

 

 

 

??-نوع مخلوطها را مشخص کنید؟

 

 الکل در آب

مایع در مایع

اکسیژن در آب

(................)


 

جوهر در آب

(..................)

دوغ گاز دار

(...................)


 

آب و نشاسته

(..................)

آجیل

(..................)


 

آب دریا

(.................)

شن و ماسه

(..................)+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم دی 1390ساعت 18:54  توسط ایرج عسگری  | 

بخش 5 - مخلوط ها

مخلوط چگونه تشکیل می شود؟
وقتی دو یا چند ماده مختلف با یکدیگر به ترتیبی بیامیزند که ما بتوانیم آنها را از
هم جدا کنیم و هر ماده ای خاصیت خود را حفظ کند، مخلوط تشکیل شده است.
در مخلوط ممکن است مواد مخلوط شونده همگی جامد، مایع و یا گاز باشند، یا یکی از
مواد جامد و دیگری مایع باشد مثل نمک و آب که مخلوط آب نمک درست می کنند.
هوای اطراف ما که گازی شکل است مخلوطی از گازهای مختلف است. بسیاری از خوراکی هانیز به صورت مخلوط مصرف می شوند.
در یک مخلوط، هر ماده تمام خاصیت های خود را حفظ می کند.
مخلوط های یکنواخت (محلول):
وقتی یک حبه قند را در آب می اندازید، ذره های قند از هم جدا می شوند و در بین ذرههای آب قرار می گیرند و مخلوط یکنواخت درست می کنند. در نتیجه قند در آب حل میشود. به این نوع مخلوط، محلول می گوئیم.
ماده حل شونده و ماده حلال:
اگر یک قاشق شکر را در آب بریزید و هم بزنید، شکر در آب حل می شود. در این محلولبه شکر ماده حل شونده و به آب ماده حل کننده یا حلال می گویند. محلول شکر در آب یکمحلول جامد در مایع و محلول الکل در آب محلول مایع در مایع است.
در محلول ها، ماده حل شده، خود به خود از حلال جدا نمی شود.

پرسش های بخش5

1- کدامیک از مخلوط های زیر محلول است؟
روغن در آب
               نفت و آب                   نمک و آب                                نشاسته و آب
2- کدامیک از مخلوط های زیر محلول مایع در مایع است؟
آب و روغن زیتون
         آب و آبلیمو         آب و نشاسته          آب و اکسیژن
3- آب داغ چه نوع محلولی است؟
جامد در مایع
        مایع در مایع          جامد در جامد           گاز در مایع
4- بهترین راهی که می توانیم بفهمیم یک مخلوط، محلول است یا نه چیست؟
جوشانیدن
             از صافی رد کردن           حرکت در جایی قرار دادن               باهم زدن
5- در لیوان شیر یک حبه قند انداختیم و هم زدیم در این محلول به شیر چه می گویند؟
حلال
           حل شونده                 مخلوط                محلول
  پرسش های تشریحی:
1- مخلوط چیست؟

وقتی دو یا چندماده با هم بیامیزند و ما بتوانیم به راحتی آنها را جدا کنیم آن مواد با هم مخلوطشده اند، در مخلوط، مواد خواص خود را از دست می دهند.
  2- آیا می توانیم روغن مایع و آبلیمو را مایع در مایع بدانیم؟ چرا؟

خیر، زیرا این دومایع در یکدیگر حل نمی شوند و مایع در مایع یک نوع محلول است.
  3- به ماده ای که مواد دیگر را در خود حل می کند چه می گویند؟

حلال

  4- چگونه می فهمیم دو ماده مایع که با هم آمیخته شده اند مخلوط هستند یامحلول؟

در صورتی که دومایع به طور یکنواخت دیده شوند و پس از مدتی که ساکن می مانند از هم جدا نشوند،محلول هستند و اگر یک مایع در مایع دیگر به صورت معلق دیده شود، مخلوط است که پساز ساکن ماندن به تدریج از هم جدا می شوند.
  5- مخلوطی نام ببرید که از دو ماده جامد تشکیل شده باشد؟

شکر و عدس، نخودو لوبیا
  6- مخلوطی از یک ماده جامد و یک مایع نام ببرید که محلول نباشد؟

شن و آب
  7- هوا یک مخلوط است یا ترکیب؟

مخلوط است.
   8- در یک محلول آب شیرین آیا مزه سطح مایع با ته مایع با هم فرق دارد؟چرا؟

نه، زیرا ذره هایقند به آرامی از هم جدا شده و در بین ذره های آب قرار گرفته و مخلوط یکنواختی بهدست آمده یعنی قند در آب حل شده.
   9- در محلول مواد چگونه پراکنده می شوند؟

به طور یکنواختپراکنده می شوند.
  10- آیا در محلول همه موادی که وجود دارند دیده می شوند؟

خیر، ماده حلشونده دیده نمی شود.
  11- چرا در هوا هیچ یک از مواد تشکیل دهنده را نمی بینیم؟

زیرا همگی گازهستند.

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم دی 1390ساعت 18:51  توسط ایرج عسگری  | 

نمونه سوال جغرافی (آذر ماه)

الف- جملات صحیح وغلط را با علامت (×) مشخص کنید .

1- رشته کوه زاگرس در مغرب و جنوب غربی ایران قرار دارد .    صحیح (   )     غلط (   )

?- بالاترین نقطه ی روی کره جغرافیا قطب جنوب است .     صحیح (   )     غلط (   )

3- جنوب غربی بین دو جهت اصلی جنوب و غرب قرار دارد .     صحیح (   )     غلط (   )   

 4- خاک دشت کویر برای کشاورزی مناسب است .             صحیح (   )     غلط (   )

 ب- پاسخ درست را با علامت (× )مشخص کنید .

5-معنی هر رنگ یا هر نشانه که در پایین نقشه نوشته می شود را چه می گویند ؟

الف شکل نقشه (   ) ب- علامت نقشه (   ) ج- راهنمای نقشه (   ) د- جهت نقشه (   )

 6-بلند ترین قله ی ایران چه نام دارد ؟    

الف- دنا (   )   ب- زردکوه (   )      ج- سهند (   )     د دماوند (    )

7-به بالاترین نقطه ی کوه چه می گویند ؟  

 الف قله (   )           ب- کوهپایه (   )          ج دامنه (    )             د- رشته کوه (   )

8-از ته نشین شدن آبرفت ها روی هم پس از سال های زیاد چه چیزی به وجود می آید ؟

الف رود (   )       ب جلگه (   )             ج جویبار (   )            د دشت (   )

-در نقشه معمولا"   کوه ها به چه رنگی نشان داده می شوند ؟

الف قهوه ای (    )         ب سبز (   )          ج آبی (   )             د- زرد (    )

ج‌-       در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

10- رشته کوه البرز در ........................... ایران قرار دارد .

11-دو قله ی بلند زاگرس ................... و................... می باشند .

12-به زمین های صاف و هموار ........................ می گویند .

13- کوه های سهند و سبلان در ................................... ایران قرار گرفته اند .

14- به زمین های پایین کوه .........................    می گویند .

15- از به هم پیوستن جویبارها .............................. تشکیل می شود .

 د به سؤالات زیر  پاسخ دهید .

 16-چه وسایلی به یادگیری جغرافیا کمک می کنند ؟ ( چهار مورد )

  17- چهار جهت اصلی را نام ببرید ؟

  18- رشته کوه را  تعریف کنید و دو رشته کوه مهم  ایران را نام ببرید ؟

  19- مفاهیم زیر را تعریف کنید .

 ناهمواری :

 جویبار  :

 آبرفت :

 قطب نما  :

 20- دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند ؟

  21- نقشه چیست ؟

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم دی 1390ساعت 18:11  توسط ایرج عسگری  | 

-در نقشه همیشه ...............در بالا و ..............در پایین و.............در سمت راست و ............در سمت چپ قرار دارد؟

 

2-قطب نما چه نوع وسیله ای می باشد؟

 

-3نوک عقربه قطب نما همیشه در امتداد ..............و ................قرار دارد.

4--خورشید هر روز صبح ار کدام جهت طلوع می کند؟

الف)شمال                ب)مغرب              ج)جنوب               د)مشرق

5-بین دو جهت اصلی مشرق و جنوب کدام جهت فرعی قرار دارد؟

الف) شمال غربی           ب) جنوب غربی              ج)شمال شرقی        د)جنوب شرقی

6-جهت فرعی شمال غربی بین کدام دو جهت اصلی قرار دارد؟

الف) شمال و مغرب        ب)شمال و مشرق           ج)جنوب و مغرب        د)جنوب و مشرق

 

7--اگر طوری بایستیم که روبروی ما مشرق باشد در آن صورت پشت سر ما کدام جهت خواهد بود؟

 

الف)شمال               ب)جنوب               ج) مشرق                د)مغرب

 

8-بین دو جهت فرعی جنوب غربی و جنوب شرقی کدام جهت اصلی قرار دارد؟

 

الف)شمال            ب)جنوب            ج)مغرب              د)مشرق

 

9-خورشید در پایان روز از کدام سمت غروب می کند؟

 

الف) مشرق                 ب) مغرب          ج)شمال             د) جنوب

 

10-وسیله ای که جهت قطب شما و جنوب را به ما نشان می دهد ..................نامیده می شود.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم دی 1390ساعت 18:4  توسط ایرج عسگری  | 

سئوالات امتحان تاریخ و مدنی1-کدام دسته از آریایی ها در جنوب ایران ساکن شدند؟

 

الف: مادها                ب: پارس ها                   ج: آشوری ها                      د: پارت ها

 

2-مجسمه ی شیر سنگی از آثار حکومت . . . . . . هم اکنون در شهر .. . . . . قرار دارد. ()

 

الف:پارسه –کرمانشاه            ب: مادها-همدان            ج: پارس ها –همدان        د:مادها –کرمانشاه

 

3-کدام پیامبر الهی در مصر به دنیا آمد ؟ ()

 

الف: حضرت ابراهیم (ع)         ب: حضرت موسی (ع)      ج: حضرت نوح (ع)        د: حضرت محمد (ص)

 

4-مادها در دامنه ی کوه .. . . . . . شهری به نام . . . . . . . . ساختند. ()

 

5-آریایی ها در حدود . . . . . سال پیش از طرف . .. . . . دریای خزر به سرزمین ما آمدند. (

 

6-رسیدگی به کار مالیات ها و حساب کردن آنها باعث . . . . . . . . . شد.()

 

7-خانه ی کعبه به وسیله ی . . . . . . . .و پسرش . . .. . .. . . تجدید بنا شد.)

 

8-چرا حکومت ماد ضعیف شد؟ ()

 

9-داد وستد یعنی چه ؟ چه مشکلاتی برای مردم داشت ؟ ()

 

10-نخستین شهر ها در کنار کدام رودها به وجود آمدند ؟ ()

 

11-لقب فرمانروایان مصر چه بود ؟ آنها چگونه مردمی بودند؟ ()

 

12-خداوند آتش را بر حضرت نوح سرد کرد .()              ص               غ

 

13-کوروش که بود و چه کرد ؟ ()

 

 

 

مدنی

 

1-بهترین راهنمای ما در مدرسه چه کسی است؟)

 

الف: مدیر              ب: ناظم                     ج: دفتر دار                     د: معلم

 

2-امام جماعت هنگام نماز در .. . . . .. . . . قرار می گیرد؟ ()

 

الف: شبستان         ب: محراب                ج: منبر                      د: پشت سر

 

3-اولین و کوچکترین جامعه کدام است؟)

 

الف: مدرسه                ب: مسجد                  ج: خانواده                  د: ملت

 

4-برای اینکه در جامعه . . . . . . . . . . .برقرار شود ،قانون لازم است . ()

 

5-مدرسه محل . . . . . . . . .. . .و.. . . . . . .  .. . . . . . .است. ()

 

6- وظیفه ی فرزندان در خانواده چیست؟ ()

 

7-نظم یعنی چه ؟ ()

 

8-چرا مسجد نمونه ی کوچکی از یک جامعه اسلامی است؟ ()

 

9-مردم در مسجد عبادت می کنند. ( 5/. نمره )             ص              غ

 

10-چرا دین اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده است؟ ( 1)

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم دی 1390ساعت 18:3  توسط ایرج عسگری  | 

به نام خدا

نمونه سوالات کلاسی و امتحانی درس تاریخ پایه چهارم -سال تحصیلی ??-????

?- مهم ترین مشکل انسان نخستین چه بود؟

الف)ساختن خانه                ب) فراهم کردن غذا              ج) بی سوادی

?-خداوند به انسان در مقایسه با بقیه ی جانوران دو نعمت بزرگ داده که یکی ...................و دیگری................. می باشد.

?-اولین ابزار های ساخته شده به دست انسان نخستین از چه جنسی بود؟

الف) سنگ                ب) آهن               ج) چوب                 د)چرم

?-انسان نخستین یاد گرفت که با به هم زدن بعضی سنگ ها می تواند ..................درست کند.

?-کشف آتش در زندگی انسان چه تاثیری داشت؟

?-چرا انسانهای نخستین در غارها زندگی می کردند؟

?-انسان های نخستین در ابتدا  غذای خود را از چه چیز هایی به دست می آورد؟

?-انسانهای اولیه ازوسایلی مانند ...........و...........و...............برای کندن زمین یدا کردن .............و سوراخ کردن .............برای تهیه لباس استفاده می کردند؟

?-انسانهای اولیه توانستند بعدها از آتش برای ساختن ظروف.....................استفاده کنند.

??-امروزه ما با دیدن چه چیزهایی  می توانیم به چگونه زندگی انسانهای غار نشین  پی ببریم؟

 

??-انسانهای نخستین اولین بار چه حیواناتی را اهلی کردند؟

??-جملات صحیح و غلط را با علامت ?ص   و غ) مشخص کنید.

-مهم ترین مشکل انسان های نخستین در امان ماندن از حمله حیوانات وحشی بود. ص        غ

-اولین ابزار ساخته شده به دست انسان از جنس سنگ بود.  ص     غ

-نسانهای نخستین برای در امان ماندن از حمله حیوانات به غارها ژناه بردند.  ص      غ

-آتش درون غار نور و گرمای مناسبی به وجود می آورد.  ص      غ

??-انسانها به تدریج آموختند که حیواناتی مانند .........و.........و.......و.........و........را اهلی کنند.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم دی 1390ساعت 18:2  توسط ایرج عسگری  | 

 

با نام خدا

 

سئوال جغرافی

 

 

 

1-یکی ازراههای شناخت محیط زندگی خودودیگران مطالعه ی ...................است .

 

 

 

 2-کدا م یک ازوسایل یادگیری جغرافیا از بقیه مهم تر است ؟

 

 

 

 کره ()               نقشه ()            عکس ()           فیلم ()

 

 

3- کشیدن تمام یاقسمتی از شکل زمین بر روی کاغذ را..................می گویند .

 

 

 

4-راهنما ی نقشه چه کمکی به مامی کند ؟

 

 

 

5-شمال ،جنوب ، مغرب ،و جنوب غربی چهار جهت اصلی هستند؟

 

 ص()           غ()

 

 

 

6-یک کره ی جغرافیا رادرنظربگیرید .بیژن از مرکز ایران به سمت پایین در حال حرکت است اوبه کدام جهت می رود ؟

 

 

 

شمال ()      جنوب ()       جنوب غربی ()                شمال شرقی ()

 

 

 

7-قطب نما وسیله ای است که جهت قطب شمال وجنوب رامشخص می کند     ص()      غ()    

 

 

 

8-جهت های خواسته شده رابنویسید .

 

 

(بین شمال وغرب...........)              ( بین جنوب وشرق............)

 

 

 

( بین شمال وشرق.........)                (بین جنوب وغرب............)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

سئوال تاریخ

 

 9-مهمترین مشکل انسان نخستین تهیه ی مکان زندگی بود .ص()     غ()

 

 

10-مدتی پس از کشف آتش انسان توانست از آن برای ساختن .....................استفاده کند 

 

11-از دیدن نقاشیهایی که روی دیوار غارها به جا مانده است به چه چیزهای می توانیم پی ببریم ؟

 

 

12-بارواج کشاورزی مردم در کنار رودها و چشمه ها برای خود خانه های دائمی ساختند

 ص()       غ()

 

 

 

13-فرمان روایان برای اداره ی شهرها به پول نیاز داشتند به همین دلیل از مردم ................می گرفتند

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم دی 1390ساعت 18:1  توسط ایرج عسگری  | 

 

 


نام و نام خانوادگی:

 

 

 

  

باسمه تعالی

 

  

نام آزمون: انشاء فارسی

 

 
 

 

 

ردیف 

سوالات 

 

 

1 

با کلمات زیر جمله بسازید:

 

پزشک:   

 

ورزشکار:     

 

عرض:                                       

 

 

2 

شعر روبرو را توضیح دهید:

 

علم چندان که بیشتر خوانی                چون علم در تو نیست نادانی 

 

 

3 

در جمله روبرو منادا را معلوم کنید:           

 

 سعدیا مردم نکونام نمیرد هرگز 

 

 

4 

دو کلمه بنویسید که شکل گفتاری و نوشتاری آن تفاوت دارد. 

 

1:                        

 

2: 

 

 

5 

کلمه های درهم ریخته را مرتب نمایید:

 

 (مردم- هرچند- به سراغ- دقیقه- شیرهای آب- می رفتند) 

 

 

6 

مخالف کلمه های زیر را بنویسید:

 

غم(      ) سیراب(       ) کوتاه(    ) قطع(    ) 

 

 

7 

برای کلمات زیر هم معنی بنویسید:

 

 کاشف(     ) اسراف(        ) مرتب(   ) ارض(   ) 

 

 

8 

زیر کلمه ای که با دیگران ارتباط ندارد خط بکشید:

 

(شعر- بیت- داستان- قافیه) 

 

 

9 

برای کلمه های زیر دو صفت بنویسید:

 

قانون(      ) شب(        ) فکر(        ) گل(     ) 

 

 

10 

از دو موضوع زیر یکی راانتخاب کرده و در ده خط توضیح دهید:

 

الف) یکی از داستان های ابوعلی سینا را به طور خلاصه بنویسید.

 

ب) راه درست مصرف کردن و جلوگیری از اسراف را توضیح دهید.

 

  

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم دی 1390ساعت 17:52  توسط ایرج عسگری  |